Projekt: Z niepełnosprawnością w branży IT
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet  VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie  6.1.
Poddziałanie 6.1.1, Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Termin realizacji projektu:
od: 2013-09-01 do: 2014-07-31
Wkład własny:
BEZPŁATNY
Wymagania:
Projekt skierowany jest do 60 osób :
- posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- zamieszkałych na terenie powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław,
- w wieku 18-64 lata kobiet i mężczyzn,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób zamieszkałych na terenach wiejskich.
Opis projektu:
Projekt ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
Kontakt i zapisy:
Ruszczak Agnieszka
e-mail:
telefon: 22 635-55-62
Knowledge sp. z o.o.
ul. Długa 44/50 lok 200
00-241 Warszawa