Na tej stronie znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa projektu

RapidChair – elektryczny napęd do wózka inwalidzkiego

Nazwa Beneficjenta

Knowledge Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu

2 695 583.15 zł

Wartość dofinansowania

2 082 288.75 zł

Okres realizacji

od 2020-06-01 do 2023-05-31

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz przygotowanie do wprowadzenia na rynek inteligentnego napędu elektrycznego RapidChair dedykowanego dla większości wózków inwalidzkich. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu zwiększenia mobilności oraz ułatwienia procesu rehabilitacji osób starszych oraz niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. Produkt ma wyróżniać inteligentny system sterowania wykorzystujący algorytm sztucznej inteligencji umożliwiający szybką adaptację napędu do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz wykrycie sytuacji zagrożenia np. kolizji, zatrzymania, wychylenia się wózka inwalidzkiego, nagłej zmiany kierunku ruchu, zmiany stanu nawierzchni.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Dziś szkolenie, jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt skierowany jest do 90 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących teren powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego lub złotowskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie osoby w wieku 18-24 lata lub 50-64 lata oraz mieszkańców terenów wiejskich. Osoby w ww. przedziale wiekowym będą stanowić 20% wszystkich uczestników, zaś osoby zamieszkujące tereny wiejskie, nieposiadające średniego wykształcenia oraz będące długotrwale bezrobotne 40%.

Ścieżka uczestnictwa
 1. Rekrutacja i diagnoza potrzeb szkoleniowych
 2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 40 godz.
  – Trening umiejętności psychospołecznych – 40 godz
  – Kurs obsługi komputera z ECDL – 120 godz. Zakończony egzaminem
 3. Szkolenia zawodowe
  – Grafik komputerowy z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” – 220 godz.
  – Sprzedawca produktów i usług IT z certyfikatem CompTIA Strata for sales” 220 godz.
  – Projektant stron WWW z certyfikatem CompTIA strata IT Fundamentals” 220 godz.
 4. Staże i praktyki u pracodawców – 3 miesięczne płatne

"Kobieta - Edukacja - Rodzina" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt jest skierowany do 210 kobiet, które:

 • powracają na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich
 • są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • są zameldowane (zamieszkują) na terenie powiatów: mińskiego, legionowskiego, wyszkowskiego i powiatu m. st. Warszawa
Ścieżka uczestnictwa

W ramach projektu realizowane są nastepujące działania

Warsztaty:

• Trening umiejętności psychospołecznych (24h)
• Warsztaty Wiatr w Żagle – sejsa wyjazdowa

Szkolenia:

• „Komputerowe programy finansowo – księgowe z elementami j. angielskiego” (140h)
• „Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń z elementami j. angielskiego” (160h)
• „Zarządzanie zasobami ludzkimi” certyfikat IFG (120h)
• „Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL” (160h)
• „Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości” (130h)
• „Pozyskiwanie i pisanie i projektów ze środków UE i krajowych” (70h)
• „Handlowiec z prawem jazdy kat B” (190h)

Działania towarzyszące:

• doradztwo prawne
• doradztwo psychologiczne
• spotkanie z wizażystą, stylistą
• opieka nad dzieckiem, osobą zależną

"Młodzi-Aktywni" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatów:

aleksandrowskiego ( gm. wiejska Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Nieszawa, Raciążek, Zakrzewo)

brodnickiego (gm. wiejska Brodnica, Brzozie, Bartniczka, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno)

lipnowskiego (Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń n/Wisłą, Kikół, gm. wiejska i miejska Lipno, Skępe, Tłuchowo, Wielgie)

radziejowskiego (Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, gm. wiejska Radziejów, Topólka)

rypińskiego ( Brzuze, Rogowo, gm. wiejska Rypin, Skrwilno, Wąpielsk)

włocławskiego ( Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, gm. wiejska i miejska Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, gm. wiejska Włocławek)

spełniających następujące kryteria:

– wiek 18-24 lata,
– zamieszkanie w jednym z powyższych powiatów,
– wykształcenie maksymalnie średnie,
– wyuczony/ostatnio wykonywany zawód nadwyżkowy,
– brak/niskie umiejętności IT,
– brak/ niskie umiejętności psychospołeczne i/lub niskie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Ścieżka uczestnictwa
 1. Rekrutacja
 2. Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  • trening umiejętności psychospołecznych
  • kurs obsługi komputera
 3. Szkolenia zawodowe: (jedno z poniższych):
  – Grafika komputerowa DTP + projektant stron www – 300 godz.
  – Pracownik biur z obsługą kadrowo-płacową – 300 godz.
  – Pracownik biur z obsługą księgową – 300 godz.
  – Spawacz metodą MIG i MAG – 300 godz.
 4. Praktyki zawodowe/staże
 5. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
 6. Indywidualne wsparcie psychologiczne

"Wyrównać Szanse II" w ramach Działania 7.2

Projekt Wyrównać Szanse II odbywał się w terminie 2010-08-01 do 2010-12-31 w ramach Działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do osób
– nieaktywnych zawodowo
– z wykształceniem najwyżej średnim
– zameldowanych (zamieszkałych) na terenie m. st. Warszawy, powiatu piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego i otwockiego.
Głównym celem projektu było podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich aktywizacja społeczna poprzez wzrost poziomu kompetencji, aktywności oraz pomoc psychologiczną i rozwój osobowości.

Ścieżka realizacji szkolenia

– szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”
– kurs j. angielskiego
– trening umiejętności ogólnych
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– doradztwo indywidualne i grupowe: zawodowe; specjalistyczne
– pomoc w radzeniu sobie z problemami (couching)

"Zarządzanie projektami - zostań certyfikowanym Project Managerem" - województwo mazowieckie w ramach Działania 8.1

Projekt Zarządzanie projektami – zostań certyfikowanym Project Managerem – województwo mazowieckie odbywał się w okresie od 2010-03-01 do 2010-11-30 w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt skierowany był do 60 osób, które spełniają następujące wymagania:
● są pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
● z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych
● wykonują funkcje kierownika projektu w swoich macierzystych firmach lub przygotowują się do takiej funkcji
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania projektami pracowników sektora MŚP poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób realizujących przedsięwzięcia metodą projektową, wyposażenie tych osób w wiedzę w zakresie budowania zespołu projektowego, zwiększenie kompetencji w zakresie praktycznego wykorzystania narzędzi przy tworzeniu i realizacji projektów oraz wzrost poziomu certyfikacji zarządzania projektami.

Ścieżka realizacji szkolenia

1. Definicja projektu
2. Harmonogram i budżet
3. Zarządzanie harmonogramem i budżetem
4. Zarządzanie problemami krytycznymi
5. Zarządzanie komunikacją i dokumentami
6. Zarządzanie ryzykiem
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8. Zarządzanie jakością
9. Zarządzanie pomiarami
10. Doradztwo indywidualne (3 godziny/osoba)

Osoby, które zdały egzamin otrzymały certyfikat TSPM.
Szkolenia odbywały się w sesjach weekendowych (sobota – niedziela 16 godz./weekend, 8 dni szkoleniowych).
Grupa szkoleniowa – max 12 osób

"Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim" w ramach Działania 6.1 PO KL

Projekt Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim realizowany był w terminie 2010-03-01 – 2010-12-31 w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest skierowany był do osób spełniających następujące kryteria:
– osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo po 45 roku życia
– posiadające wykształcenie najwyżej średnie
– zameldowane (zamieszkałe) na terenie powiatu legionowskiego.
Głównym celem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy, podniesienie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz rozwój osobowościowy i wzrost aktywności zawodowej.

Ścieżka szkolenia obejmowała

– trening umiejętności ogólnych, w tym szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

– szkolenie zawodowe

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

– indywidualne doradztwo zawodowe

"Młodzież na start" w ramach Działania 7.2 PO KL

Projekt realizowany był w okresie od: 2010-02-01 do: 2010-10-31 w ramach działania 7.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Młodzież na Start” składał się z następujących modułów:

• Trening umiejętności psychospołecznych (80h):

– trening umiejętności społecznych

– trening umiejętności przekrojowych

– coaching grupowy

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

• Szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL” (100h)

• Szkolenia zawodowe:

– „Referent ds. kadr i płac z elementami rachunkowości” (140h)

– „Grafika komputerowa ze składem tekstu” (100h)

– „Handlowiec z prawem jazdy kat. B” (160h)

– „Pracownik-administracyjno biurowy z językiem angielskim” (160h)

– „Obsługa e-klienta z elementami marketingu” (120h)

– „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego” (130h)

• Doradztwo indywidualne

W ramach projektu uczestnicy mieli zapewnione

– materiały szkoleniowe i dydaktyczne

– refundację kosztów dojazdu

– ubezpieczenie NWW

– wyżywienie w trakcie zajęć

– na zakończenie listy referencyjne z opisem kompetencji

"Prawnik certyfikowanym Project Managerem" w ramach Działania 8.1 PO KL

Beneficjentami projektu były 72 osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyłączeniem osób samozatrudnionych), zamieszkałych w województwie małopolskim. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 31.07.2010.

Cykl szkoleniowy trwał 64 godziny. Zajęcia odbywały się w grupach 12-osobowych, w systemie weekendowym, co 2 tygodnie: 4 weekendy w wymiarze 8 godzin dziennie. Szkolenie zakończone było zewnętrznym egzaminem, który pozwalał beneficjentom na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu TSPM. Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanych trenerów TenStep, metodą warsztatową.

Program szkolenia

Moduł 1. Definicja projektu

• Moduł 2. Harmonogram i budżet;

• Moduł 3. Zarządzanie problemami krytycznymi

• Moduł 4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami

• Moduł 5. Zarządzanie ryzykiem

• Moduł 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Moduł 7. Zarządzanie jakością

• Moduł 8. Zarządzanie pomiarami.

Egzamin.

"Wyrównać szanse II edycja" w ramach Działania 6.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, spełniające następujące wymagania:

– osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo

– z wykształceniem nie wyższym niż średnie

– z orzeczeniem o niepełnosprawności

– posiadające staż pracy nie dłuższy niż 5 lat

– zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, powiatu żyrardowskiego, legionowskiego lub nowodworskiego.

Projekt realizowany był w okresie od 2009-11-01 do 2010-07-31.

Głównym celem projektu była integracja zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparta poprzez ich aktywność na rynku pracy, wzrost poziomu kompetencji społeczno-zawodowych, świadomości prawnej oraz pomoc psychologiczna i rozwój osobowościowy.

Program szkolenia

– szkolenie „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”

– kurs j. angielskiego

– trening umiejętności psychospołecznych

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– indywidualne doradztwo zawodowe

– szkolenie „Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych”

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Jakubów" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Jakubów.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Błonie" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Błonie.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Stanisławów" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Stanisławów.

Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010 do 30.06.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Kołbiel" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Kołbiel. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Siennica" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Siennica.

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"ECDL - podniesienie umiejętności komputerowych mieszkańców gminy Dobre" w ramach Działania 9.5 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18 – 65 lat, zamieszkałe w gminie Dobre.

Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2010 do 31.05.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Jakubów" w ramach Działania 6.3 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku pracującym, bezrobotne/bierne zawodowo, zatrudnione w rolnictwie bądź pracujące. 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"e-kompetencje szansą na podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Błonie" w ramach Działania 6.3 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby w wieku pracującym, bezrobotne/bierne zawodowo, zatrudnione w rolnictwie bądź pracujące.

 

Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 do 30.04.2010 i obejmował program ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, obejmujący:

Podstawy technik informatycznych

Użytkowanie komputera

Przetwarzanie tekstów

Arkusze kalkulacyjne

Grafika menadżerska i prezentacyjna

Bazy danych

Usługi w Sieciech informatycznych

"Zarządzanie projektami dla prawników" w ramach Działania 8.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, zatrudnione w kancelarii prawnej bądź w dziale prawnym należącym do sektora MŚP, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami prawników realizujących przedsięwzięcia metoda projektową, zatrudnionych w kancelariach prawniczych lub działach prawnych firm zaliczanych do MSP. Cel został osiągnięty poprzez wzrost poziomu certyfikacji w zakresie zarządzania projektami, wyposażenie kursantów w wiedzę nt zarządzania projektami oraz wzrost ich praktycznej umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji projektów.

Program szkolenia

1. Definicja projektu

2. Harmonogram i budżet

3. Zarządzanie problemami krytycznymi

4. Zarządzanie komunikacją i dokumentami

5. Zarządzanie ryzykiem

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Zarządzanie jakością

8. Zarządzanie pomiarami

9. Coaching (3 godz. indywidualnego doradztwa)

"Wyrównać szanse" w ramach Działania 6.1 PO KL

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy

Projekt obejmował 7 cykli programowych. Każdy z nich składał się z wybranego szkolenia podnoszącego kwalifikacje, podstaw obsługi komputera, treningu umiejętności psychospołecznych, modułu informacyjnego i indywidualnego doradztwa zawodowego.

Udział w projekcie był bezpłatny.

Projekt był realizowany od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Ekspresem do Wiedzy: pierwsza stacja Szkolenie, druga Zatrudnienie" w ramach Działania 1.6 SPO RZL

Celem projektu „Ekspresem do Wiedzy-pierwsza stacja szkolenie, druga zatrudnienie” była aktywizacja zawodowa kobiet poprzez szkolenia oraz ułatwienie kobietom startu zawodowego, powrotu na rynek pracy i poruszania się na rynku pracy.

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” schemat a. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami działań były kobiety z województwa mazowieckiego, długotrwale bezrobotne, powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim oraz o niskich kwalifikacjach.

Projekt był realizowany w okresie od 1.12.2005 r. do 31.05.2007 r.

Odbyło się 26 edycji kursów szkoleniowych, z tego w 2006 r.: podstawy księgowości podmiotów gospodarczych (3 edycje), specjalista ds. księgowości ze znajomością kadr i płac (1 edycja), komputerowe programy finansowo księgowe (2 edycje), kadry i płace (2 edycje), komputerowe programy kadrowo-płacowe (2 edycje), obsługa pakietu Office (2 edycje), grafika komputerowa (2 edycje), sekretarka (1 edycia), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja), ABC działalności gospodarczej (2 edycje), kasjer-sprzedawca (1 edycja) opiekunka dla dzieci i osób starszych (2 edycje), florystyka (1 edycja), manicure-pedicure (1 edycja), a w roku 2007: komputerowe programy finansowo-księgowe (1 edycja), zarządzanie zasobami ludzkimi (1 edycja), pracownik administracyjno-biurowy (1 edycja).

W szkoleniach uczestniczyło 391 pań.

Wszystkie panie w ramach kwalifikacji na kurs przeszły rozmowę wstępną mającą na celu nie tylko rozeznanie się, który kurs będzie dla niej najlepszy, ale także pomoc w rozeznaniu się w możliwościach zawodowych i sposobach poszukiwania pracy.

Przez cały czas trwania kursów były prowadzone dyżury prawnika i psychologa w siedzibie partnera projektu Ligi Kobiet Polskich.

W czasie trwania kursów oferowano także opiekę nad dziećmi beneficjentek w specjalnie do tych celów założonej świetlicy.

"Niepełnosprawni - Nowy potencjał dla Twojej firmy. Zatrudniaj bez obaw" w ramach Działania 1.4 SPO RZL

Celem projektu „Niepełnosprawni – Nowy Potencjał dla Twojej Firmy. Zatrudniaj bez obaw” była zmiana stosunku pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Projekt przewidywał 2 cykle szkoleń.

Każdy cykl składał się z 2 seminariów: „Nie bój się niepełnosprawności” oraz „Nie taki diabeł straszny jak go malują”

Dodatkowo najbardziej zainteresowani pracodawcy uczestniczyli w szkoleniu „Co warto wiedzieć, zatrudniając niepełnosprawnego pracownika” adresowanego dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi. Do udziału w projekcie zostało zaproszonych 60 osób: pracodawców i organizatorów pracy w firmach z województwa mazowieckiego.

Założeniem projektu było zachęcenie i zmiana stosunku pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Seminaria uświadomiły pracodawcom korzystne aspekty współpracy z osobami niepełnosprawnymi, a szkolenia pozwoliły zdobyć lub podnieść umiejętności w zakresie organizacji stanowisk pracy oraz warunków i środowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników, uwzględniając rozwiązania prawne, organizacyjne i technologiczne.

Zajęcia odbywały się w trybie weekendowym.

"Polska - przystanek czy początek nowego życia?" w ramach Działania 1.5 SPO RZL

Celem projektu „Polska – przystanek czy początek nowego życia?” była integracja społeczno-zawodowa cudzoziemców, przybyłych do Polski, posiadających status uchodźcy i zamieszkujących obecnie w woj. mazowieckim.

Projekt był realizowany w ramach Działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” schemat a., w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od 1.03.2006 r. do 28.02.2007 r. Zakładał przeprowadzenie szkoleń zawodowych połączonych z nauką języka polskiego oraz zajęciami dotyczącymi kultury polskiej, dla 50 uchodźców z paszportem genewskim, posiadających status uchodźcy.

Firma szkoleniowa Knowledge sp. z o.o. zajmowała się organizacją i prowadzeniem szkoleń w ramach tego projektu.

Projekt był finansowany ze środków EFS.

W czasie trwania projektu rozpoczęło się i zakończyło 5 kursów zawodowych:

 • ABC działalności gospodarczej
 • Kierowca wózka widłowego
 • Magazynier-sprzedawca
 • Krawiectwo
 • Florystyka

"Azymut Praca" w ramach Działania 2.4 ZPORR

Projekt „Azymut Praca” był realizowany we współpracy z agencjami doradztwa personalnego: IMC Kariera Sp. z o.o. (Lider Projektu) i JPB Doradztwo Personalne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4, Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi – obejmujący szkolenia i kursy zawodowe, pośrednictwo pracy i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu. Nasza firma była partnerem odpowiedzialnym za przeprowadzenie szkoleń dla 400 beneficjentów ostatecznych.

Projekt był realizowany w okresie od 1.04.2005 do 31.03.2006 r.

Program szkolenia
 • Pracownik administracyjno-kadrowy
 • Kasjer-sprzedawca z Haccpem
 • Podstawy komputera
 • Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych metodą TIG
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo jazdy kat. C
 • Florystyka
 • Specjalista ds. zarządzania projektami z wykorzystaniem funduszy strukturalnych
 • Metodyka zarządzania projektami
 • Doradca europejski
 • AutoCad dla zaawansowanych
 • Magazynier z Haccpem

"Wyrównać szanse osób niepełnosprawnych w Małopolsce"

W związku z realizacją projektu „Wyrównać Szanse Osób Niepełnosprawnych w Małopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o koszt przeprowadzenia audytu finansowego powyższego projektu w miesiącu 03.2011 r.

  "Nasze szkolenie i Twoje doświadczenie da Ci pewne zatrudnienie. Kompleksowe wsparcie osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia" w ramach Działania 6.1

  Szkolenia zawodowe będą wybierane w oparciu o indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

  W okresie od stycznia 2011 do marca 2011 r. zostały zrealizowane następujące szkolenia:

  Opiekunka osób starszych , niepełnosprawnych i dzieci

  Magazynier z wózkami wid??owymi

  Kucharz/cukiernik

  Fryzjer

  Prawo jazdy kat. D

  Pracownik ochrony mienia + obsługa wózka widłowego

  Operator koparko-ładowarki

   "e-kompetencje 45 plus" w ramach Działania 8.1 PO KL

   Program skierowany jest do 96 pracowników Sektora MŚP z terenu województwa mazowieckiego, spełniających następujące kryteria:

   – wiek powyżej 45 lat,

   – wykształcenie maksymalnie średnie,

   – miejsce zamieszkania w podregionie warszawskim i w m.st. Warszawa,

   – pracujący na podstawie umowy o pracę, zlecenie, dzieło itp.

    "Strefa 45 plus. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób po 45 roku życia" w ramach Działania 6.1 PO KL

    Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w mieście Toruń oraz w powiecie toruńskim ziemskim

    spełniające następujące kryteria:

    • wykształcenie co najwyżej średnie,

    • niewystarczające umiejętności kluczowe,

    • brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,

    • brak/niskie/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe lub takie, na które nie ma popytu na rynku pracy