STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT


ZAJ?CIA

Podzia?? na grupy:

Ka??da grupa liczy? b?dzie 15 osób i przejdzie przez pe??n? ??cie??k? projektu.

 

Szkolenia realizowane:

Okres trwania szkolenia

Nazwa szkolenia

19.01.2011 r - 17.02.2011 r

Komputerowe programy finansowo – ksi?gowe z j?zykiem angielskim (140h +24h)

wyk??adowcy prowadz?dzy szkolenie:

Agata Kwiatkowska (Trening umiej?tno??ci psychospo??ecznych)

Maria Resiak (Rachunkowo??? jednostek gospodarczych)

Maria Resiak (Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe)

El??bieta Koz??owska (Podatki)

Anna Matera (J?zyk Angielski)

 

26.01.2011 r - 03.03.2011 r

Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z j?zykiem angielskim (160h + 24h)

wyk??adowcy prowadz?dzy szkolenie:

Agnieszka Sojka (Trening umiej?tno??ci psychospo??ecznych)

Anna Ku?? - Czech (Kodeks Pracy)

Witold Furman (Ubezpieczenia)

Katarzyna Paczkowska (Wynagrodzenia, Komputerowe programy kadrowo - p??acowe)

Anna Matera (J?zyk Angielski)

22.02.2011 r - 06.04.2011 r

Podstawy obs??ugi komputera z cetyfikatem ECDL (160h + 24h)

wyk??adowcy prowadz?cy szkolenie:

Katarzyna Bodasi??ska (Trening Umiejetno??ci Psychospo??ecznych)

Ma??gorzata Weso??owska (Laboratorium Komputerowe)

III.2011 r - IV.2011 r

Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci (130h + 24h)

V.2011 r - VI.2011 r

Podstawy obs??ugi komputera z cetyfikatem ECDL (160h + 24h)
IV.2011 r - VI.2011 r

Handlowiec z prawem jazdy kat. B(190 h + 24h)

V.2011 r - VI.2011 r

Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci (130h + 24h)

Szkolenia zrealizowane w roku 2010:

VI - VII "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego"

VI - VII "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

VI - VII "Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi"

VIII - IX "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

VII - IX "Pozyskiwanie i pisanie projektów ze ??rodków UE i krajowych"

IX - X "Florystyka i aran??acja z elemantami przedsi?biorczo??ci"

X - XII "Handlowiec z prawem jazdy kat B"


 

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki