STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT


REKRUTACJA:

Rekrutacja na projekt ma charakter otwarty i ci?g??y

 

Proces rekrutacyjny przebiega w nast?puj?cy sposób:


• Wype??nienie i z??o??enie formularza zg??oszeniowego - wzór w wersji DOC i PDF.


• Weryfikacja warunków formalnych.

 

• Test rekrutacyjny do szkole??: "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe", "Specjalista ds kadr i wynagrodze??", "Zarz?dzanie zasobami ludzkimi".


• Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony) - okre??lenie przyczyn przyst?pienia do projektu oraz zaproponowanie w??a??ciewego szkolenia i konsultacji z doradcami.


• Ostateczny wybór uczestników projektu.

 

 

Osoby, które zakwalifikuj? si? do udzia??u w projekcie, b?d? zobowi?zane do:

- podpisania umowy i regulaminu

- podpisania deklaracji uczestnictwa

- dostarczenia kopii dowodu osobistego

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki