STRONA GŁÓWNA
O PROJEKCIE
REKRUTACJA
ZAJĘCIA
SZKOLENIA ZAWODOWE
KONTAKT


AKTUALNOŚCI:


Konferencja podsumowująca projekt "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

W dniu 21 września 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt
„Kobieta – Edukacja – Rodzina” realizowany od maja 2010 r.
Spotkanie zostało zorganizowane w Teatrze Kamienica, gdzie od godz 16 uczestnicy rejestrowali się.
Pierwsza część konferencji przedstawiała podsumowanie działań zrealizowanych w czasie trwania projektu. Goście obejrzeli krótki film, z udziałem uczestniczek projektu, przedstawiający część osiągniętych rezultatów
W drugiej części spotkania został zaplanowany spektakl „Mój Dzikus”, przedstawiający codzienne życie z punktu widzenia kobiety.

Poniżej zdjęcia z konferencji, które można obejrzeć klikając na linki
 
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie!!!


Dodano 2011-10-06

Konferencja na zakończenie projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

W dniu 21 września, w Teatrze Kamienica, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt  "Kobieta - Edukacja - Rodzina".

Zarys programu konferencji:

16:00 - 16:30   rejestracja uczestników, lunch

16:30 - 17:15   podsumowanie projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

17:15 - 17:30   poczęstunek

17:30  Spektakl "Mój Dzikus"


Dodano 2011-09-16

"Komputerowe programy finansowo - ksiegowe"

Informujemy, iż zakończyła się rekrutacja do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - księgowe"

Szkolenie rozpoczyna się 17 sierpnia 2011 r.


Dodano 2011-08-12

"Komputerowe programy finansowo - ksiegowe"

Informujemy, iż w dniu 10 sierpnia 2011 r. upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - księgowe".

Zainteresowane Panie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 11 sierpnia (czwartek) na godz 11:00 lub 14:00


Dodano 2011-08-09

"Komputerowe programy finansowo - księgowe"

Uwaga!!!

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - księgowe" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011 r. w siedzibie firmy Knowledge przy ul. Długiej 44/50 lok 200 o godz. (do wyboru) 10:00, 12:00 lub 14:00.

Formularz zgłoszeniowy dostepny jest w zakładce REKRUTACJA


Dodano 2011-08-08

Zapytanie ofertowe na wynajem sali i catering

ZAPYTANIE OFERTOWE Wynajem sali szkoleniowej (kod CPV 70.22.00.00-9)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwracamy się z pytaniem o wysokość czynszu za 1 godzinę najmu sali wykładowej w Warszawie, w okresie od 17.08.2011 do 20.09.2011r.

Łączna ilość godzin wynajmu:

1.      Sala wykładowa 104 h

2.      Sala komputerowa 60 h

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji 
 • ceny

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi cateringowe (kod CPV 55.32.10.00)

 W związku z realizacją projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrołonych wykluczeniem społecznym składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową z dowozem do miejsca szkolenia, na:

375 zestawów obiadowych na ciep??o wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną
do serwowania posiłków
375 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 17.08.2011 r. - 20.09.2011 r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Nazwę i adres oferenta,
 • Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Wartość oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, datą sporządzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesyłać do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., pocztą, kurierem bądź osobiście.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

1. Kryterium wyboru będzie:
- doświadczenie w realizacji
- kompleksowość oferty
- cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ofert częściowych.
3. Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.


Dodano 2011-08-02

Szkolenie "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"

Informujemy, iż w dniu 31 maja 2011 r. upływa termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych dotyczących szkolenia "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"


Dodano 2011-05-31

Szkolenie "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"

Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące szkolenia "Podstawy obsługi komputera z certyfikatem ECDL"
 do siedziby naszej firmy Ul. Długa 44/50 lok 200 w terminie

18 maja 2011 r. godz. 10:00

19 maja 2011 r. godz 10:00

Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych oraz przybycia na spotkania w wyznaczonych terminach.


Dodano 2011-05-17

Szkolenie "Florystyka i aran??acja z elementami przedsiębiorczości"

Informujemy, iż szkolenie "Florystyka i aranżacja z elementami przedsiębiorczości" rozpoczyna się w dniu 17 maja 2011 r.

Ze wzgledu na duże zainteresowanie szkoleniem w powiecie wyszkowskim, zajęcia będą prowadzone w Wyszkowie.


Dodano 2011-05-16

Zapytanie ofertowe - sala wyk??adowa i catering w Wyszkowie

ZAPYTANIE OFERTOWE - sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o wysoko??? czynszu za 1 godzin? najmu sali wyk??adowej na terenie Wyszkowa, w okresie od 17.05.2011 do 17.06.2011r.

??czna ilo??? godzin wynajmu:

1.      Sala wyk??adowa 154 h

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

 • Nazw? i adres oferenta,
 • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dost?pny jest TUTAJ

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 11.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji 
 • ceny.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Us??ugi cateringowe (kod CPV 55.32.10.00)

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym sk??ada zapytanie ofertowe na us??ug? cateringow? z dowozem do miejsca szkolenia, na:

330 zestawów obiadowych na ciep??o wraz z pojemnikami lub z zastaw? przeznaczon?
do serwowania posi??ków
330 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dost?pne w sposób ci?g??y w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastaw? przeznaczon? do serwowania napojów.

Us??uga b?dzie realizowana 17.05.2011 r. - 16.06.2011 r.

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

 • Nazw? i adres oferenta,
 • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 11.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

1. Kryterium wyboru b?dzie:
- do??wiadczenie w realizacji
- kompleksowo??? oferty
- cena.
2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawiania ofert cz???ciowych.
3. Szczegó??owe terminy szkole?? mog? ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpó??niej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.


Dodano 2011-05-04

Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Zapraszamy na spotkanie informacyjno - rekrutacyje dotycz?ce szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci".

Spotkanie odb?dzie si? w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Powiatowym Urz?dzie Pracy w Wyszkowie w godz. 11:00 - 13:00.


Dodano 2011-04-28

Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy kat B

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat B (kod CPV 80.41.12.00-0)

Szanowni Pa??stwo!!

 

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o koszt przeprowadzenia kursu prawa jazdy dla 15 uczestniczek projektu  w okresie od 01.06.2011 do 28.06.2011r.   zgodnie z harmonogramem.

??czna ilo??? godzin kursu wynosi 70 h w tym:

1.      zaj?cia teoretyczne 35 h

2.      zaj?cia praktyczne 35 h

W ramach zaj?? teoretycznych uczestnicy projektu powinni mie? zapewniony ciep??y posi??ek oraz serwis z ciep??ymi napojami, wod? oraz drobnymi ciasteczkami.

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

 • Nazw? i adres oferenta,
 • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dost?pny jest TUTAJ

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 06.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji  (preferowane lokalizacje, dzielnice: ??ródmie??cie, Ochota, Mokotów)
 • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.


Dodano 2011-04-13

Trenerzy do szkolenia "Handlowiec z prawem jazdy kat B"

W zwi?zku z realizacj? projektu  "Kobieta - Edukacja - Rodzina", poszukujemy trenerów do przeprowadzenia zaj?? do szkolenia "Handlowiec z prawem jazdy kat B"

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Obs??uga klienta.
2. Techniki sprzeda??y.
3. Organizacja pracy.
4. Negocjacje handlowe.
5. Komputer w pracy handlowca.

Zainteresowanych zapraszamy do przesy??ania dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@knowledge.pl


Dodano 2011-04-13

Zapytanie ofertowe - warsztaty wyjazdowe "Wiatr w ??agle"

ZAPYTANIE OFERTOWE Us??ugi hotelarskie (kod CPV 55.00.00.00-0)

Szanowni Pa??stwo!

 

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o koszt zorganizowania warsztatu wyjazdowego "Wiatr w ??agle" dla 60 uczestniczek projektu w o??rodku hotelowo - konferencyjnym na terenie woj. mazowieckiego w terminie 26.05.2011 r. – 27.05.2011 r, w sk??ad którego wchodz? nast?puj?ce punkty:

1.      baza noclegowa dla 60 osób

2.      wy??ywienie dla 60 osób (1 x ??niadanie; 2 x lunch; 2 x kolacja oraz serwis z ciep??ymi napojami, wod? i ciasteczkami)

W dniu 26.05.2011 r. b?dzie potrzebny dost?p do sal konferencyjnych, w których b?dzie mo??liwo??? przeprowadzenia warsztatów.

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

 • Nazw? i adres oferenta,
 • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe dost?pny jest TUTAJ

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 06.05.2011 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji  (woj. mazowieckie)
 • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.


Dodano 2011-04-13

Rekrutacja "Handlowiec z prawem jazdy kat. B"

W dniu 4 kwietnia 2011  roku up??ywa termin sk??adania zg??osze?? na szkolenie "Handlowiec z prawem jazdy kat B" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Zainteresowanie Panie zapraszamy do przesy??ania zg??osze??.

W zwi?zku z tym, i?? szkolenie skierowane jest do kilku powiatów, poni??ej przedstawiamy liczb? miejsc przewidzianych na ka??dy powiat:

- powiat mi??ski - 4 miejsca

- powiat wyszkowski - 3 miejsca

- powiat legionowski - 4 miejsca

- powiat m. st. Warszawa - 4 miejsca

W zwi?zku z du??? liczb? zg??osze?? do w/w szkolenia, rekrutacja odbywa si? w trzech etapach: weryfikacja warunków formalnych (formularz zg??oszeniowy), test sprawdzaj?cy wiedz? do realizowanego szkolenia oraz indywidualna rozmowa ze specjalist? ds rekrutacji.

Zaznaczamy, ??e je??li proces rekrutacji w powiatach podwarszawskich nie przebiegnie pomy??lnie, b?dziemy dobiera? na te miejsca Panie z powiatu m. st. Warszawa.


Dodano 2011-03-31

Spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie, na spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Legionowo

22 marca 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Gen. Józefa Pi??sudskiego 41

 

Mi??sk Mazowiecki

24 marca 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

La Bella

Ul. Gen. Józefa Pi??sudkiego 8

 

Wyszków

8 kwietnia 2011 r.

w godz. 9:00 - 14:00

Powiatowy Urz?d Pracy

Ul. Tadeusza Ko??ciuszki 15


Dodano 2011-03-21

"Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci"

Informujemy, i?? planowany termin rozpocz?cia szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci" realizowanego w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina" to 10 marzec 2011 roku.


Dodano 2011-02-24

"Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

W dniu 18.02.2011 r. zosta??a zako??czona rekrutacja do drugiej edycji szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL".

Zapraszamy do sk??adania zg??osze?? do kolejnej edycji w/w szkolenia.


Dodano 2011-02-21

Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci

Informujemy, i?? w dniu 16 lutego 2011 up??ywa termin sk??adania formularzy zg??oszeniowych do drugiej edycji szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci"


Dodano 2011-02-14

Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego

Informujemy, i?? szkolenie "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" rozpoczyna si? w dniu 26 stycznia 2011 roku.

Zaj?cia b?d? odbywa? si? w Legionowie

w Akademii Szybkiej Nauki przy ulicy Reymonta 11C


Dodano 2011-01-25

Rekrutacja do szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

Uwaga!!!

 W dniu 11 lutego 2011 roku up??ywa termin sk??adania zg??osze?? na szkolenie "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Zainteresowanie Panie zapraszamy do przesy??ania zg??osze??.

W zwi?zku z tym, i?? szkolenie skierowane jest do kilku powiatów, poni??ej przedstawiamy liczb? miejsc przewidzianych na ka??dy powiat:

- powiat mi??ski - 5 miejsc

- powiat wyszkowski - 5 miejsc

- powiat legionowski i m. st. Warszawa - 5 miejsc

Zaznaczamy, ??e je??li proces rekrutacji w powiatach podwarszawskich nie przebiegnie pomy??lnie, b?dziemy dobiera? na te miejsca Panie z powiatu m. st. Warszawa.


Dodano 2011-01-24

Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego

Informujemy, i?? w dniu 19.01.2011 r. rozpoczyna si? szkolenie "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina".

Zaj?cia odbywaj? si? w Wyszkowie w siedzibie firmy EDOOR Centrum konferencyjno - szkoleniowe przy ul. Stefana Okrzeii 102F.


Dodano 2011-01-19

Sala szkoleniowa do realizacji szkolenia w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina

W zwi?zku z realizacj? szkolenia "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego", które odb?dzie si? w Legionowie, poszukujemy sali szkoleniowej (kod CPV 70.22.00.00-9) do przeprowadzenia zaj?? w wymiarze 184 godz z dost?pem do sprz?tu komputerowego z 15 stanowiskami. Zainteresowanych Pa??stwa zapraszamy do przesy??ania ofert.


Dodano 2011-01-19

Wyk??adowca z zakresu florystyki i aran??acji

Poszukujemy wyk??adowcy, który jako osoba fizyczna przeprowadzi blok  zaj?? z  florystyki i aran??acji (oko??o 80 godz lekcyjnych). Proponujemy umow? cywilnoprawn?.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Botanika i ro??linoznastwo.
2. Florystyka sezonowa.
3. Kompozycje w naczyniach.
4. Bukiety na ka??d? okazj?.
5. Bukiety ??lubne oraz aran??acja wystroju koscio??ów.
6. Florystyka ??a??obna
7. Prezentacja florystyczna i pakowanie prezentów. Aran??owanie przestrzeni dla kompozycji.

Zainteresowanych zapraszamy do przesy??ania aplikacji.


Dodano 2011-01-19

Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego

Informujemy, i?? zako??czy??a si? rekrutacja do szkolenia "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina". Szkolenie b?dzie realizowane na terenie Legionowa.


Dodano 2011-01-19

REKRUTACJA

Informujemy, i?? zosta??a zako??czona rekrutacja do szkolenia "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego". Szkolenie b?dzie odbywa? si? w Wyszkowie.


Dodano 2011-01-17

REKRUTACJA do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Szanowne Panie

Przypominamy, i?? projekt jest skierowany przede wszystkim do kobiet  powracaj?cych na rynek pracy po urlopach macierzy??skich i wychowawczych.

Nast?pnie pod uwag? bierzemy pozosta??e Panie bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkuj?ce powiat mi??ski, legionowski, wyszkowski lub M. St. Warszawa.

 

Uczulamy, i?? z??o??enie formularza zg??oszeniowego nie kwalifikuje do udzia??u w projekcie.

Przypominamy etapy rekrutacji:

1.  Wype??nienie i z??o??enie formularza zg??oszeniowego.

2.  Weryfikacja warunków formalnych.

3.  Test rekrutacyjny.

4.  Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony) - okre??lenie przyczyn przyst?pienia do projektu oraz zaproponowanie w??a??ciewego szkolenia i konsultacji z doradcami.

5.  Ostateczny wybór uczestników projektu.
 


Dodano 2011-01-17

Spotkania informacyjno - rekrutacyjne do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Wyszków

Powiatowy Urz?d Pracy

Ul. Tadeusza Ko??ciuszki 15

10 stycznia 2011 r.

w godz. 9:00 - 15:00

 

Legionowo

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Józefa Pi??sudskiego 41

12 stycznia 2011 r.

14 stycznia 2011 r.

w godz 10:00 - 14:00


Dodano 2011-01-03

"Kobieta - Edukacja Rodzina" - Zapytanie ofertowe - TRENERZY

W zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina" firma Knowledge sp. z o. o. poszukuje trenerów do nastepuj?cych szkole??:

1.   "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego"  140 godz. Zakres szkolenia: zagadnienia z zakresu rachunkowosci jednostek gospodarczych; prawa podatkowego; prowadzenie ewidencji zdarze?? gospodarczych w programach Symfonia F-K, Raks F-K lub CDN Optima; j. angielski w dzia??ach finansowo - ksi?gowych; excel w ksi?gowo??ci.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 13 stycznia 2011 r.

2. "Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" 160 godz Zakres szkolenia: kodeks pracy; ubezpieczenia spo??eczne i zdrowotne; ??wiadczenia; podatek dochodowy od osób fizycznych; naliczanie i rozliczanie wynagrodze??; program P??atnik; programy kadrowo - p??acowe Symfonia, Raks lub CDN Optima; j. angielski w dzia??ach personalnych; excel w p??acach

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 21 stycznia 2011 r.

3. "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"  160 godz. Zakres szkolenia: podstawy technik informatycznych, u??ytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menad??erska i prezentacyjna oraz us??ugi w sieciach informatycznych.

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 14 lutego 2011 r.

4. "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci" 130 godz. Zakres szkolenia: Botanika i ro??linoznastwo; Florystyka sezonowa; Kompozycje w naczyniach; Bukiety na ka??d? okazj?; Bukiety ??lubne oraz aran??acja wystroju koscio??ów; Florystyka ??a??obna; Prezentacja florystyczna i pakowanie prezentów. Aran??owanie przestrzeni dla kompozycji; Za??o??enie firmy; Analiza SWOT i plan finansowy; ?ród??a finansowania dzia??alnosci

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 1 marca 2011 r.

5. "Handlowiec z prawem jazdy kat. B" 70 godz. Zakres tematyczny: Obs??uga klienta; Techniki sprzeda??y; Organizacja pracy; Negocjacje handlowe; Komputer w pracy handlowca

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 18 kwietnia 2011 r.

Podstawowe wymagania:

- wykszta??cenie wy??sze

- minimum dwuletnie do??wiadczenie w prowadzeniu zaj??

Zinteresowanych zapraszamy do sk??adania dokumentów aplikacyjnych osobi??cie w siedzibie firmy przy ul. D??ugiej 44/50 lok 200 lub przesy??ania poczt? lub mailem na adres : rekrutacja@knowledge.pl


Dodano 2010-12-31

Harmonogram szkole?? na rok 2011

Zapraszamy do przesy??ania zg??osze?? na szkolenia rozpoczynaj?ce si? w 2011 roku

I-II.2011         "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego"

I-II.2011         "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

II-III.2011       "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

II-III.2011       "Florystyka i aran??acja z elemantami przedsi?biorczo??ci"

IV-VI.2011     "Handlowiec z prawem jazdy kat B"

Formularz zg??oszeniowy dost?pny jest TUTAJ


Dodano 2010-11-19

"Kobieta - Edukacja - Rodzina" - szkolenia

Informujemy, i?? rekrutacja na szkolenia w roku 2010 zosta??a zako??czona.

Zapraszamy do przesy??ania zg??osze?? na szkolenia rozpoczynajace sie w roku 2011.


Dodano 2010-10-08

Zapytanie ofertowe "Wiatr w ??agle"

ZAPYTANIE OFERTOWE Us??ugi hotelarskie (kod CPV 55.00.00.00-0)

Szanowni Pa??stwo!

 

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o koszt zorganizowania warsztatu wyjazdowego "Wiatr w ??agle" dla 75 uczestniczek projektu w o??rodku hotelowo - konferencyjnym na terenie woj. mazowieckiego w terminie 24.09.2010 r. – 25.09.2010 r, w sk??ad którego wchodz? nast?puj?ce punkty:

1.      baza noclegowa dla 75 osób

2.      wy??ywienie dla 75 osób (1 x ??niadanie; 2 x lunch; 2 x kolacja oraz serwis z ciep??ymi napojami, wod? i ciasteczkami)

W dniu 25.09.2010 r. b?dzie potrzebny dost?p do sal konferencyjnych, w których b?dzie mo??liwo??? przeprowadzenia warsztatów.

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

 • Nazw? i adres oferenta,
 • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

 

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 06.09.2010 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

 •  lokalizacji  (woj. mazowieckie)
 • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.


Dodano 2010-08-03

Rozpocz?cie szkole??

Uprzejmie informujemy, i?? zako??czy??a si? rekrutacja do szkolenia "Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi" oraz do pierwszej edycji "Kompterowych programów finansowo - ksi?gowych z elelmentami j. angielskiego" i "Specjalisty ds kadr i wynagrodze?? z elemetami j. angielskiego".

Zapraszamy do przesy??anie zg??osze?? na drug? edycj? "Kompterowych programów finansowo - ksi?gowych z elelmentami j. angielskiego" i "Specjalisty ds kadr i wynagrodze?? z elemetami j. angielskiego", która odb?dzie si? w roku 2011.


Dodano 2010-06-17

"Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Spotkania informacyjno - rekrutacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszyskie nieaktywne zawodowo lub bezrobotne Panie, które s? zainteresowane udzia??em w projekcie "Kobieta - Edukacja - Rodzina".  W najblizszych dniach b?dziemy obecni w powiatach: legionowskim, wyszkowskim i mi??skim. B?dziemy udziela? wszyskich niezb?dnych informacji dotycz?cych realizacji projektu, organizacji poszególnych szkole?? oraz scie??ki rekrutacji, jak? nale??y przej??? w celu zakwalifikowania si? na szkolenie.

 

Terminy i godziny spotka?? informacyjno - rekrutacyjnych:

Legionowo

26 maja 2010 r  w godzinach 11:00 - 15:00

Urz?d Miasta Legionowo

ul. Józefa Pi??sudskiego 41

Wyszków

27 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Zak??ad Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kszta??cenia w Wyszkowie

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

Mi??sk Mazowiecki

28 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Centrum Kszta??cenia Ustawicznego

Ul. Budowlana 4 (parter, sala nr 18)


Dodano 2010-05-25

Strona projektu: "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Witamy na stronie projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina". Tutaj b?d? mogli Pa??stwo znale??? wszystkie niezb?dne informacje oraz wiadomo??ci dotycz?ce udzia??u w projekcie.


Dodano 2010-04-26

Strona główna O Projekcie Rekrutacja Zajęcia Szkolenia zawodowe Kontakt KNOWLEDGE Sp z o.o.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki