Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>

Usługi finansowo - księgowe:

Departament usług księgowo-finansowych powstał z myślą o wspieraniu klientów w prowadzeniu księgowości małych i dużych przedsiębiorstw.

W ramach usługi oferujemy:
•   prowadzenie ksiąg handlowych
•   prowadzenie książki przychodów i rozchodów
•   prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
•   prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych
•   rejestr sprzedaży i zakupów VAT
•   rozliczenie transakcji importowych, eksportowych, różnice kursowe
•   sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT)
•   sprawozdawczość GUS
•   sporządzanie rocznej sprawozdawczości finansowej
•   sporządzanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych
•   doradztwo podatkowe i prawne
•   reprezentowanie podatnika w Urzędzie Skarbowym i ZUS


Sporządzamy raporty w języku angielskim i niemieckim.

Administracja kadrami:

Oferujemy:
•   prowadzenie akt personalnych
•   opracowywanie regulaminów
•   sporządzanie umów i świadectw pracy
•   sporządzanie umów cywilnoprawnych
•   ewidencja czasu pracy
•   ewidencja wykorzystanych urlopów
•   ewidencja zwolnień lekarskich
•   ewidencja badań lekarskich
•   organizacja szkoleń bhp i ppoż.
•   zgłaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
•   doradztwo prawne
•   przygotowanie raportów personalnych


W ramach organizacji szkoleń bhp i ppoż. oferujemy bezpłatne szkolenie wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników.

Administracja wynagrodzeniami:


W ramach usługi oferujemy:
•   sporządzanie i rozliczanie list wynagrodzeń
•   rozliczanie umów cywilnoprawnych
•   ewidencja zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych itp.
•   sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i ZUS
•   sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
•   sporządzanie informacji dla pracowników o osiągniętych przychodach oraz naliczonych składkach społeczno-zdrowotnych
•   przygotowanie list wynagrodzeń w formie papierowej i elektronicznej
•   przygotowanie przelewów do ZUS i US


Listy wynagrodzeń na życzenie Klienta mogą być przygotowywane w języku angielskim lub niemieckim.

Human Resources:

Oferujemy pomoc w zakresie::
•   rekrutacji i selekcji pracowników
•   systemów motywacyjnych
•   ocen pracowniczych
•   koordynacji szkoleńAktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010