Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Projekty archiwalne:

W tym dziale znajduje się pełna lista projektów zrealizowanych przez firmę Knowledge Sp z o.o. Projekty wyświetlane są chronologicznie, począwszy od najnowszego.


Wyrównać szanse

Rezultaty projektu:

W ramach wszystkich 7 cykli programowych Projektu "Wyrównać szanse" zrealizowano następujące działania:

• treningi umiejętności psychospołecznych - 350 godzin
• moduły informacyjne - 175 godzin
• podstawy obsługi komputera w zakresie Pakietu Office - 350 godzin
• szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe - 560 godzin

Rezultaty twarde projektu:

108 beneficjentów rozpoczęło udział w projekcie, zakończyły 104 osoby.
Zrealizowano 1085 godzin szkoleniowych oraz 350 godzin warsztatowych, także i 592 godzin doradztwa zawodowego.
Z usług doradcy zawodowego skorzystało 105 osób.
Sporządzono 95 Indywidualnych Planów Działania i 85 portfolio zawodowych.
 
Rezultaty miękkie

(na podstawie ankiet ewaluacyjnych na koniec szkolenia w ramach projektu):

104 uczestników nabyło nową wiedzę, podniosło lub uzupełniło kwalifikacje.
89 osób zadeklarowało wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.
94 uczestników stwierdziło, że program szkolenia spełnił ich oczekiwania.
103 beneficjentów nabyło umiejętność aktywnego poszukiwania pracy oraz umiejętność sporzšdzania dokumentów aplikacyjnych.
U 99 osób zwiększyła się motywacja do poszukiwania pracy lub kontynuowania kształcenia.
99 uczestników nabyło umiejętność efektywnej komunikacji.
97 beneficjentów rozwinęło indywidualne cechy osobościowe, zdolno�ci interpersonalne, podniosło poziom samooceny, podwyższyło zawodowe i społeczne aspiracje.
103 osoby były zadowolone z udzielonego wsparcia, uznały je za odpowiednie do ich potrzeb i oczekiwań.Opis projektu
Powrót do listy archiwalnych projektów


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010