Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Proponowany projekt:Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Zapytanie ofertowe - Wiatr z ??agle

ZAPYTANIE OFERTOWE Us??ugi hotelarskie (kod CPV 55.00.00.00-0)

Szanowni Pa??stwo!

 

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o koszt zorganizowania warsztatu wyjazdowego "Wiatr w ??agle" dla 60 uczestniczek projektu w o??rodku hotelowo - konferencyjnym na terenie woj. mazowieckiego w terminie 24.09.2010 r. – 25.09.2010 r, w sk??ad którego wchodz? nast?puj?ce punkty:

1.      baza noclegowa dla 75 osób

2.      wy??ywienie dla 75 osób (1 x ??niadanie; 2 x lunch; 2 x kolacja oraz serwis z ciep??ymi napojami, wod? i ciasteczkami)

W dniu 25.09.2010 r. b?dzie potrzebny dost?p do sal konferencyjnych, w których b?dzie mo??liwo??? przeprowadzenia warsztatów.

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

  • Nazw? i adres oferenta,
  • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

 

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 06.09.2010 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

  •  lokalizacji  (woj. mazowieckie)
  • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2010-08-03

 Rekrutacja do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

UWAGA!!!

Informujemy, i?? rekrutacja do szkolenia "Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi", "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" oraz "Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" jest zako??czona. Kolejna edycja szkole??: 'Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" i "Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" odb?dzie si? w roku 2011.

Najbli??sze szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL" oraz "Pozyskiwanie i pisanie projektów ze ??rodków UE i krajowych" rozpoczynaj? si? w sierpniu 2010 roku. Zapraszamy do przesy??ania formularzy zg??oszeniowych.

Więcej informacji...

Dodano 2010-07-15

 Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim

 

!!! Wolne miejsca do grup. Zaj?cia ju?? w czerwcu !!!

Zapraszamy serdecznie na

!!! Bezp??atne szkolenie !!!

 

realizowane w ramach projektu

„Reaktywacja 45 plus w powiecie legionowskim”

 

Jest skierowane do osób które s?:

- bezrobotne, nieaktywne zawodowo po 45 roku ??ycia

- z wykszta??ceniem najwy??ej ??rednim

- zameldowane (zamieszka??e) na terenie powiatu legionowskiego.

 

??cie??ka szkolenia obejmuje:

- trening umiej?tno??ci ogólnych, w tym szkolenie „Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL”

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

- indywidualne doradztwo zawodowe

- szkolenie zawodowe np. kosmetyczka, handlowiec z prawem jazdy, operator wózka wid??owego, ksi?gowo???, kadry i p??ace, grafika komputerowa, florystyka, sprzedawca z obs??ug? kasy fiskalnej i wiele innych bardzo ciekawych.
         

Więcej informacji...

Dodano 2010-06-09

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku z realizacj? projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Legionowo

26 maja 2010 r  w godzinach 11:00 - 15:00

Urz?d Miasta Legionowo

ul. Józefa Pi??sudskiego 41

Wyszków

27 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Zak??ad Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kszta??cenia w Wyszkowie

Ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

Mi??sk Mazowiecki

28 maja 2010 r w godzinach 11:00 - 15:00

Centrum Kszta??cenia Ustawicznego

Ul. Budowlana 4 (parter, sala nr 18)

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-24

 "Zarz?dzanie Projektami - Zosta?? Certyfikowanym Project Managerem"

Uwaga!!!

Informujemy, i?? osoby, które nie otrzyma??y odpowiedzi w zwi?zku z zakwalifikowaniem do udzia??u w projekcie, b?d? poinformowane w ci?gu dwóch dni. Przepraszamy za opó??nienie, ale z powodu du??ej ilo??ci zg??osze??, nie jeste??my w stanie powiadomi? wszystkich zainteresowanych w ci?gu jednego dnia.

Więcej informacji...

Dodano 2010-05-19

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010