Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Uwaga!!!

Ju?? od stycznia 2011 roku rozpoczynaj?j? si? kolejne szkolenia w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina".

Zapraszamy do przesy??ania zg??osze??.

Wst?pny harmonogram szkole?? w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina":
 

I-II.2011         "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elemantami j. angielskiego"

I-II.2011         "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego"

II-III.2011       "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

II-III.2011       "Florystyka i aran??acja z elemantami przedsi?biorczo??ci"

IV-VI.2011     "Handlowiec z prawem jazdy kat B"

Formularz zg??oszeniowy dost?pny jest TUTAJ

Więcej informacji...

Dodano 2010-11-19

 "Handlowiec z prawem jazdy kat. B"

Zapraszamy na spotkania informacyjne w zwi?zku ze szkoleniem "Handlowiec z prawem jazdy kat. B" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

Wyszków

2 wrze??nia 2010 r. w godz. 11.00 - 15.00

ZDZ Wyszków

Ul. 3 Maja 24

 

Legionowo

7 wrze??nia 2010 r. w godz. 11:00 - 14:00

Urz?d Miasta Legionowo

Ul. Józefa Pi??sudskiego 41

 

Jakubów

8 wrze??nia 2010 r. w godz. 10:00 - 14:00

Urz?d Gminy Jakubów

Więcej informacji...

Dodano 2010-09-01

 CHCESZ MIE? SW??J SKLEP INTERNETOWY???

Chcesz za??o??y? i prowadzi? swój sklep internetowy?

Zapraszamy na bezp??atne szkolenie "Obs??uga e-klienta z elementami marketingu".

!!! Rekrutacja zako??czona!!!

Więcej informacji...

Dodano 2010-08-10

 Zapytanie ofertowe - Wiatr z ??agle

ZAPYTANIE OFERTOWE Us??ugi hotelarskie (kod CPV 55.00.00.00-0)

Szanowni Pa??stwo!

 

 W zwi?zku z realizacj? projektu „Kobieta – Edukacja - Rodzina” wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, Priorytet VII Promocja integracji spo??ecznej, Dzia??anie 7.2  Przeciwdzia??anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo??ecznej, Poddzia??anie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i spo??eczna osób zagro??onych wykluczeniem spo??ecznym, zwracamy si? z pytaniem o koszt zorganizowania warsztatu wyjazdowego "Wiatr w ??agle" dla 60 uczestniczek projektu w o??rodku hotelowo - konferencyjnym na terenie woj. mazowieckiego w terminie 24.09.2010 r. – 25.09.2010 r, w sk??ad którego wchodz? nast?puj?ce punkty:

1.      baza noclegowa dla 75 osób

2.      wy??ywienie dla 75 osób (1 x ??niadanie; 2 x lunch; 2 x kolacja oraz serwis z ciep??ymi napojami, wod? i ciasteczkami)

W dniu 25.09.2010 r. b?dzie potrzebny dost?p do sal konferencyjnych, w których b?dzie mo??liwo??? przeprowadzenia warsztatów.

 

Z??o??ona oferta powinna zawiera? co najmniej:

  • Nazw? i adres oferenta,
  • Opis nawi?zuj?cy do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
  • Warto??? oferty (netto oraz brutto),

 

Oferta powinna by? opatrzona piecz?tk? firmow?, dat? sporz?dzenia oraz podpisem oferenta.

Oferty prosimy przesy??a? do siedziby KNOWLEDGE sp. z o.o., poczt?, kurierem b?d?? osobi??cie.

 

Termin sk??adania ofert up??ywa w dniu 06.09.2010 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nast?pi w oparciu o kryterium:

  •  lokalizacji  (woj. mazowieckie)
  • ceny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega ustawie Prawo zamówie?? publicznych.

Więcej informacji...

Dodano 2010-08-03

 Rekrutacja do projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina"

UWAGA!!!

Informujemy, i?? rekrutacja do szkolenia "Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi", "Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" oraz "Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" jest zako??czona. Kolejna edycja szkole??: 'Komputerowe programy finansowo - ksi?gowe z elementami j. angielskiego" i "Specjalista ds. kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" odb?dzie si? w roku 2011.

Najbli??sze szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL" oraz "Pozyskiwanie i pisanie projektów ze ??rodków UE i krajowych" rozpoczynaj? si? w sierpniu 2010 roku. Zapraszamy do przesy??ania formularzy zg??oszeniowych.

Więcej informacji...

Dodano 2010-07-15

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010