Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 Rekrutacja do szkolenia "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL"

Uwaga!!!

 W dniu 11 lutego 2011 roku up??ywa termin sk??adania zg??osze?? na szkolenie "Podstawy obs??ugi komputera z certyfikatem ECDL" w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina.

Zainteresowanie Panie zapraszamy do przesy??ania zg??osze??.

W zwi?zku z tym, i?? szkolenie skierowane jest do kilku powiatów, poni??ej przedstawiamy liczb? miejsc przewidzianych na ka??dy powiat:

- powiat mi??ski - 5 miejsc

- powiat wyszkowski - 5 miejsc

- powiat legionowski i m. st. Warszawa - 5 miejsc

Zaznaczamy, ??e je??li proces rekrutacji w powiatach podwarszawskich nie przebiegnie pomy??lnie, b?dziemy dobiera? na te miejsca Panie z powiatu m. st. Warszawa.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-24

 Zapytanie ofertowe na realizacj? szkole?? dla os??b niepe??nosprawnych na terenie powiatu o??wi?cimskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma szkoleniowa Knowledge Sp. z.o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiaj?cym),
w zwi?zku z organizacj? szkole?? w ramach projektu „Wyrówna? Szanse Osób Niepe??nosprawnych w Ma??opolsce”, wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, sk??ada zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

1.  Kurs gastronomicznydla 8 osób niepe??nosprawnych w wymiarze 160 godzin

2.  Kurs pracownika serwisu sprz?taj?cego dla 7 osób niepe??nosprawnych w wymiarze 160 godzin

w okresie luty-marzec, na terenie powiatu O??wi?cimskiego wraz z przygotowaniem materia??ów dydaktycznych niezb?dnych w szkoleniu, zapewnieniem zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom szkolenia stanowi?cego iloczyn stawki dziennej, nie wy??szej ni?? 15 z??, wy??ywienia w postaci obiadu i nieograniczonego dost?pu do napojów, którego koszt jednostkowy (tj. za osobodzie??) nie b?dzie ni??szy ni?? 15z??.

Szczegó??owe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru b?dzie:

o    do??wiadczenie w realizacji szkole?? dla osób niepe??nosprawnych.

o    kompleksowo??? oferty  

o    cena,

o    Zapewnienie w czasie trwania kursu opieki doradcy zawodowego posiadaj?cego odpowiednie wykszta??cenie oraz za??wiadczenie/certyfikat doradztwa dla osób niepe??nosprawnych, opieki osoby kompetentnej w zakresie pomocy osobom b?d?cym w kryzysie zwi?zanym ze zmiana stylu ??ycia (psychologa).

2.      Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawianie ofert cz???ciowych.

3.      Szczegó??owe terminy szkole?? mog? ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpó??niej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4.      Wykonawca zgadza si? na udost?pnienie dokumentacji zwi?zanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewn?trznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowi?zuje si? do przechowywania dokumentacji zwi?zanej z ww zamówieniem
do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty nale??y przes??a? do 28.01.2011 - za po??rednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@knowledge.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76


Dodano 2011-01-21

 Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego

Informujemy, i?? zako??czy??a si? rekrutacja do szkolenia "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego" w ramach projektu "Kobieta - Edukacja - Rodzina". Szkolenie b?dzie realizowane na terenie Legionowa.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-19

 Wyk??adowca z zakresu florystyki i aran??acji

Poszukujemy wyk??adowcy, który jako osoba fizyczna przeprowadzi blok  zaj?? z  florystyki i aran??acji (oko??o 80 godz lekcyjnych). Proponujemy umow? cywilnoprawn?.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje

1. Botanika i ro??linoznastwo.
2. Florystyka sezonowa.
3. Kompozycje w naczyniach.
4. Bukiety na ka??d? okazj?.
5. Bukiety ??lubne oraz aran??acja wystroju koscio??ów.
6. Florystyka ??a??obna
7. Prezentacja florystyczna i pakowanie prezentów. Aran??owanie przestrzeni dla kompozycji.

Zainteresowanych zapraszamy do przesy??ania aplikacji.
 

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-19

 Sala szkoleniowa do realizacji szkolenia w ramach projektu Kobieta - Edukacja - Rodzina

W zwi?zku z realizacj? szkolenia "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elemantami j. angielskiego", które odb?dzie si? w Legionowie, poszukujemy sali szkoleniowej (kod CPV 70.22.00.00-9) do przeprowadzenia zaj?? w wymiarze 184 godz z dost?pem do sprz?tu komputerowego z 15 stanowiskami. Zainteresowanych Pa??stwa zapraszamy do przesy??ania ofert.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-19

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010