Aktualności >>     Projekty EFS >>     Zakończone projekty >>     ECDL >>     Szkolenia >>     Usługi >>     O nas >>     Kontakt >>


Ważna informacja! Strona wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Certyfikaty:


Certyfikat PCC:Laboratorium ECDL:Laboratorium Mobilne ECDL:Centrum Egzaminacyjne ECDL:
AKTUALNOŚCI:

 "e-kompetencje 45 plus" Nowy projekt dla os??b pracuj?cych

Od 14 lutego rozpocz??? si? proces rekrutacji na bezp??atne szkolenia:

Gr. I Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. IV Komputerowe programy kadrowo – p??acowe 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. V Grafika komputerowa ze sk??adem tekstu 01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Gr. VII Europejski Certyfikat Umiej?tno??ci Komputerowych ECDL  Webstarter   01.03.2011 r. - 31.05.2011 r.

Formularz zg??oszeniowy znajdziecie pa??stwo na stronie: www.knowledge.pl w zak??adce Projekty EFS     e-kompetencje 45plus  nast?pnie   zak??adka rekrutacja.


Dodano 2011-02-15

 Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci

Informujemy, i?? w dniu 16 lutego 2011 up??ywa termin sk??adania formularzy zg??oszeniowych do drugiej edycji szkolenia "Florystyka i aran??acja z elementami przedsi?biorczo??ci"

Więcej informacji...

Dodano 2011-02-14

 Zapytanie ofertowe na realizacj? szkole?? dla os??b niepe??nosprawnych na terenie powiatu nowotarskiego

Firma szkoleniowa Knowledge Sp. z.o.o. w Warszawie (zwana dalej Zamawiaj?cym),
w zwi?zku z organizacj? szkole?? w ramach projektu „Wyrówna? Szanse Osób Niepe??nosprawnych w Ma??opolsce”, wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, sk??ada zapytanie ofertowe na szkolenia zawodowe:

1. Operator koparko-??adowarki- dla 1 osoby niepe??nosprawnej

2.  Magazynier- dla 1 osoby niepe??nosprawnej

3. Asystent osoby starszej/niepe??nosprawnej- dla 2 osób niepe??nosprawnych

3. Gastronomia- dla 3 osób niepe??nosprawnych

4. Ksi?gowo???- dla 1 osoby niepe??nosprawnej

5. Administracyjno-biurowy- dla 1 osoby niepe??nosprawnej

6. Handel z Kas? fiskaln? – dla 2 osób niepe??nosprawnych

7. Hotelarstwo z rozszerzonym modu??em recepcji- dla 4 osób niepe??nosprawnych

w okresie luty-marzec, na terenie powiatu nowotarskiego wraz z przygotowaniem materia??ów dydaktycznych niezb?dnych w szkoleniu, zapewnieniem zwrotu kosztów dojazdu uczestnikom szkolenia stanowi?cego iloczyn stawki dziennej, nie wy??szej ni?? 15 z??, wy??ywienia w postaci obiadu i nieograniczonego dost?pu do napojów, którego koszt jednostkowy (tj. za osobodzie??) nie b?dzie ni??szy ni?? 15z??.

Szczegó??owe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru b?dzie:

o    do??wiadczenie w realizacji szkole?? dla osób niepe??nosprawnych.

o    kompleksowo??? oferty  

o    cena,

o    Zapewnienie w czasie trwania kursu opieki doradcy zawodowego posiadaj?cego odpowiednie wykszta??cenie oraz za??wiadczenie/certyfikat doradztwa dla osób niepe??nosprawnych, opieki osoby kompetentnej w zakresie pomocy osobom b?d?cym w kryzysie zwi?zanym ze zmiana stylu ??ycia (psychologa).

2.      Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawianie ofert cz???ciowych.

3.      Szczegó??owe terminy szkole?? mog? ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpó??niej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4.      Wykonawca zgadza si? na udost?pnienie dokumentacji zwi?zanej z zamówieniem uprawnionym instytucjom zewn?trznym w celu przeprowadzenia audytu projektu lub jego kontroli finansowej oraz zobowi?zuje si? do przechowywania dokumentacji zwi?zanej z ww zamówieniem
do 31.12.2020 r.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty nale??y przes??a? do 09.02.2011 - za po??rednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@knowledge.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76


Dodano 2011-02-02

 Zapytanie ofertowe

Knowledge sp. z o.o. w zwi?zku z organizacj? szkole?? w ramach projektu "e-kompetencje
45 plus" wspó??finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ??rodków Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, sk??ada zapytanie ofertowe na us??ug? cateringow? z dowozem do siedziby Spó??ki, na:

2268 zestawów obiadowych na ciep??o wraz z pojemnikami lub z zastaw? przeznaczon?
do serwowania posi??ków
2268 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dost?pne w sposób ci?g??y w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub z zastaw? przeznaczon? do serwowania napojów.

Us??uga b?dzie realizowana 12.03-31.08.2011 r.

Szczegó??owe zasady wyboru oferty:

1. Kryterium wyboru b?dzie:
- do??wiadczenie w realizacji
- kompleksowo??? oferty
- cena.
2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza przedstawiania ofert cz???ciowych.
3. Szczegó??owe terminy szkole?? mog? ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpó??niej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert.
Oferty nale??y przes??a? do 09.03.2011 r.

za po??rednictwem poczty elektronicznej e-mail szkolenia@knowledge.pl
lub faksem na numer 22 635-55-76


Dodano 2011-01-25

 Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego

Informujemy, i?? szkolenie "Specjalista ds kadr i wynagrodze?? z elementami j. angielskiego" rozpoczyna si? w dniu 26 stycznia 2011 roku.

Zaj?cia b?d? odbywa? si? w Legionowie

w Akademii Szybkiej Nauki przy ulicy Reymonta 11C.

Więcej informacji...

Dodano 2011-01-25

Projekty

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przejdź do projektów.


Usługi:

Korzystając z wieloletnich doświadczeń, firma KNOWLEDGE sp z o.o. proponuje Państwu kompleksowe usługi z zakresu KSIĘGOWOŚCI oraz DORADZTWA PERSONALNEGO.
Korzystaj z naszych doświadczeń!Szkolenia:

Firma KNOWLEDGE sp z o.o. oprócz projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszy Finansowego organizuje także różne szkolenia oraz warsztaty;

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ


Aktualności Projekty EFS Zakończone projekty ECDL Szkolenia Usługi O nas Kontakt
©Knowledge 2010